Regulamin Sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupna- sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.zabieganamama.com/sklep.  Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu było niezgodne z przepisami obowiązującego prawa  pozostaje ono niewiążące i w jego miejsce znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawne. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Za pośrednictwem sieci internetowej Sklep prowadzi sprzedaż produktów zwanych dalej Towarami. Odbiorcami  usług Sklepu są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c.
 4. Postanowienia Regulaminu są adresowane do wszystkich Klientów Sklepu i są dostępne na stronie internetowej www.zabiegenamama.com/regulamin
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zapis ten odnosi się również do cen Towarów oferowanych przez Sklep.
 7. Przez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć:

a/ Sprzedawca – Zbadyński Consulting Mariusz Zbadyński, Azaliowa 2a/1, 55-095 Mirków, NIP 694-159-13-73

b/ Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.zabieganamama.com/sklep za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

c/ Klient – osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zakupów za pośrednictwem niniejszego Sklepu.
d/ Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e/ Regulamin – ten akt prawny określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

f/ Towar – artykuł kosmetyczny, suplement diety i artykuł gospodarstwa domowego  będący przedmiotem umowy kupna- sprzedaży.

g/ Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów bez rejestracji.

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Sprzedający informuje, iż złożenie zamówienia przez Klienta oznacza, iż  zna i akceptuje On treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane pod adresem, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych wysyła na wskazany adres e-mail Klienta potwierdzenie  złożonego zamówienia.
 3. Płatności za zamówione Towary następuje albo w formie
  przelewu bankowego z dowolnego rachunku bankowego, albo w formie płatności elektronicznej. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.
 4. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się dopiero :
  1. w przypadku płatności elektronicznej – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jej potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem z rachunku bankowego – rozpoczyna się po następnego dnia roboczego po  zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 4. Telefon: 691874009
 5. E-mail: elwira@zabieganamama.com
 6. Adres korespondencyjny: Elwira Zbadyńska, Azaliowa 2a/1, 55-095 Mirków
 7. Podana na stronie sklepu cena wyrażona jest w polskich złotych w kwocie brutto i stanowi całkowitą cenę, którą Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z kosztem dostawy.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, z racji wystąpienia jeszcze innych elementów niż określone w ust. 8,  Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Warunkiem obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami będzie  uzyskanie wyraźnej zgody Konsumenta.

3. WARUNKI, CZAS I KOSZT DOSTAWY

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Opłata za wysyłkę podana jest w polskich złotych i  wynosi:
 1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego następnego dnia roboczego.
 2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 5 dni i składa się na niego czas skompletowania towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

4. PRAWO DO ODSTĄPENIA OD UMOWY

 1. Sprzedawca informuje, iż Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Elwira Zbadyńska, Azaliowa 2a/1, 55-095 Mirków
 3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Elwira Zbadyńska, Azaliowa 2a/1, 55-095 Mirków
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

5. DANE OSOBOWE

 1. Dokonując Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy kupna- sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 1. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

6. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub który przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także, gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.